image banner
“Nêu gương” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ thành phố Đồng Xoài hiện nay

Nhân kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1969), Báo Nhân dân số 5409, phát hành ngày 03/2/1969  đăng bài viết “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trải qua hơn 50 năm, cách mạng Việt Nam đã có nhiều trưởng thành vượt bậc nhưng bài viết của Bác vẫn còn nguyên giá trị đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và với mỗi cán bộ đảng viên.

Mở đầu tác phẩm Người sử dụng hai câu mang tính khẳng định của Nhân dân đó là “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ chúng ta”. Người trích câu mà thường được nhân dân nói, truyền tai nhau từ xưa cho đến tận bây giờ. Một câu viện dẫn ngắn gọn, chỉ 24 từ nhưng Người đã khái quát được toàn diện tính chiến đấu, tính tiên phong, sự gương mẫu, phấn đấu, cố gắng của cán bộ, đảng viên chân chính, đó là gương mẫu cả trong lời nói và việc làm của đảng viên để quần chúng nhân dân noi theo. Không chỉ vậy, trong tác phẩm của mình, Người cũng đã nêu bật những thành tựu cách mạng và tấm gương đạo đức trong cán bộ Đảng viên, chỉ ra những bệnh tật bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ đảng viên, từ đó Người đưa ra giải pháp nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân để làm trong sạch Đảng, để Đảng xứng đáng là “đạo đức, là văn minh”.

Thực hiện lời căn dặn Người về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, lối sống trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; luôn hướng đến cơ sở, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân; luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, dưới tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã tác động mạnh đến tư tưởng, gây nên những thay đổi về thang giá trị của phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên. Có không ít cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật của Nhà nước… làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Hơn lúc nào hết, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên là phương pháp đúng đắn, hiệu quả và là yêu cầu bức thiết trong giai đoạn hiện nay.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “một vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã thể hiện rõ quyết tâm của Đảng ta trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được Đảng ta nêu ra chính là những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân đã được Hồ Chí Minh phê phán trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn chỉ ra: ...“Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong với những biểu hiện như nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, có cán bộ còn trục lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đặc biệt có cán bộ lãnh đạo cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

Nhận thức rõ tầm quan trọng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, từ Đại hội XI tới nay, Đảng ta đã ban hành 03 quy định về nêu gương, đó là Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị“Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

“Đảng lãnh đạo thông qua công tác cán bộ và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên”. “Nêu gương”- đó là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng nên việc ban hành mới quy định về nêu gương đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương là để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phù hợp với tình hình mới, yêu cầu tất cả đảng viên từ Ủy viên Bộ Chính trị đến mỗi cán bộ đảng viên đều phải phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản thân về mọi mặt; đồng thời tự soi, tự sửa bản thân trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương. Đó là những người phải tiên phong, mẫu mực trong mọi mặt để cấp dưới noi theo, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ từ trên xuống dưới trong toàn hệ thống chính trị.

Cán bộ đảng viên tự giác “nêu gương” chính là làm gương trong việc chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Tự giác “nêu gương” của cán bộ, đảng viên là những chuẩn mực đạo đức để quần chúng “theo sau”. Nếu cán bộ đảng viên không gương mẫu thì chủ trương, chính sách của Đảng khó có thể trở thành hiện thực, thậm chí bị thực hiện sai, nhân dân thiếu niềm tin vào chủ trương, chính sách, công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động của Đảng sẽ mất đi ý nghĩa thực tiễn.

Qua kết quả công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015- 2020, toàn Đảng bộ thành phố có 44 đảng viên phải thi hành kỷ luật (khiển trách: 36; Cảnh cáo: 05; Khai trừ: 03); cho ra khỏi Đảng ( xóa tên) đối với 34 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu: Chấp hành Nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa nghiêm; thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm nguyên tắc tài chính, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, vi phạm pháp luật…Nguyên nhân dẫn đến sai phạm chủ yếu là do công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng một số tổ chức đảng chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ; thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình còn hạn chế; cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống …

Từ số liệu trên cho thấy, tỷ lệ đảng viên bị thi hành kỷ luật chiếm tỷ lệ thấp, bằng 1,17%; tỷ lệ đảng viên bị xóa tên chiếm 0,9% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ thành phố (3.757 đảng viên) nhưng con số đó thật sự đáng lo ngại về ý thức chấp hành, về tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên trong Đảng bộ; cá biệt có 03 đảng viên vi phạm pháp luật phải Khai trừ ra khỏi Đảng.

Tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên không tự nhiên mà có mà là do quá trình tự tu dưỡng, rèn luyện hằng ngày, thông qua quá trình phấn đấu không ngừng mới có được. Để “nêu gương” trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của mỗi cán bộ, đảng viên, trên cơ sở thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và Quy định số 02-QĐ/TU ngày 26/11/2012 của Ban Thường vụ Thị ủy “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong Đảng bộ thị xã Đồng Xoài”, ngày 25/6/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành Quy định số 07- QĐi/TU “quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Thường trực, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý”.

anh tin bai

Hình ảnh: Đồng chí Vũ Trần Tuấn Dũng- TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo trước Hội nghị BCH Đảng bộ

thành phố về “dự thảo” Quy định về Nêu gương của BCH Đảng bộ thành phố

Quy định đã chỉ rõ: “cán bộ đảng viên giữ chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu nêu gương”. Cụ thể từng nội dung về tư tưởng chính trị; về đạo đức, lối sống, tác phong; về tự phê bình, phê bình; về quan hệ với nhân dân; về trách nhiệm trong công tác; về ý thức tổ chức kỷ luật và về đoàn kết nội bộ mà mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải cam kết, tự giác có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của bản thân về mọi mặt theo cương vị công tác của mình; gắn việc thực hiện Quy định với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm và lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. Đồng thời, phải nghiêm khắc với chính bản thân mình để thực hiện tốt việc “nêu gương”,

Đại hội XIII của Đảng xác định: “tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa thúc đẩy các phong trào cách mạng”. Theo đó, cán bộ, đảng viên “tự giác nêu gương” không chỉ nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, mà còn thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa trong xã hội, thúc đẩy các hoạt động thực tiễn, phong trào cách mạng đi lên. Cán bộ đảng viên hoàn thiện bản thân mình hơn nữa để xứng đáng là “đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam”, góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và xứng đáng với trọng trách được nhân dân giao phó. ./.

Khanh Lê

Thông tin mới nhất
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
 
Thống kê truy cập
  • 15
  • 89
  • 8 196
  • 471927