image banner
Đồng Xoài tăng cường công tác xây dựng Đảng vững mạnh

Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng Đảng, Thành ủy Đồng Xoài luôn chú trọng xây dựng đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Qua đó năm 2022 toàn Đảng bộ thành phố có: 93,75% TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 98,3% chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 16,2%, hoàn thành tốt nhiệm vụ 76,9% so với tổng số đảng viên được đánh giá.

anh tin bai

Hội nghị nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2023 – Điểm cầu thành phố Đồng Xoài (nguồn: http://thanhuy.dongxoai.gov.vn)

Xác định công tác công tác xây dựng Đảng vững mạnh vừa là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, vừa mang tính lâu dài, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị. Thành ủy tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, phát triển đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về công tác chính trị, tư tưởng: Công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng và cấp ủy các cấp được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bằng nhiều hình thức phù hợp (trực tuyến, trực tiếp, sinh hoạt chi bộ…), trong năm tổ chức 64/57 lớp bồi dưỡng và hội nghị, với 9.811 lượt gười tham dự, đạt 112,28% kế hoạch năm. Công tác nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội được tăng cường gắn với đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, gắn với hoàn thành nhiệm vụ trong cán bộ, đảng viên.

Nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên: Thành ủy đã sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc đảm bảo rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể cấp ủy và từng cá nhân; mối quan hệ giữa Thành ủy với HĐND thành phố, UBND thành phố và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, vừa bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, vừa phát huy mạnh mẽ vai trò của Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên đi vào thực chất, bám sát với yêu cầu, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cá nhân. Kết quả năm 2022 của Đảng bộ thành phố có: 09/48 TCCS đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 18,75%); 36/48 TCCS hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 75%); 01/48 TCCS hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 2,08%); 02/48 TCCS không hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 4,17%). Đối với chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, kết quả xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 21,8%; hoàn thành tốt nhiệm vụ: 76,5%; hoàn thành nhiệm vụ: 1,7%; không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Về đánh giá, xếp loại đảng viên: tổng số đảng viên đã đánh giá, xếp loại là 3.691/4060 đảng viên. Trong đó: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 16,2%; hoàn thành tốt nhiệm vụ: 76,9%; hoàn thành nhiệm vụ: 6,6%; không hoàn thành nhiệm vụ: 0,3% (do vi phạm bị thi hành kỷ luật).

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, cảnh báo, răn đe những biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, nhưng vi phạm khuyết điểm ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ, đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Điều lệ Đảng, chấp hành các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, thực hiện nhiệm vụ được phân công, trách nhiệm nêu gương, quy định về những điều đảng viên không được làm… Ngoài việc giám sát thường xuyên đối với 100% tổ chức đảng, đảng viên theo quy định của Đảng, trong năm 2022, Đảng bộ thành phố tiến hành giám sát chuyên đề 14 tổ chức đảng, 07 đảng viên; kiểm tra 08 tổ chức đảng, 04 đảng viên; toàn đảng bộ có 10 đảng viên vi phạm khuyết điểm phải xử lý kỷ luật.

Công tác dân vận được chú trọng: Các hoạt động tuyên truyền, vận động gắn với triển khai các phong trào thi đua, sôi nổi nhằm tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò làm chủ, tích cực tham gia thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham gia giám sát các cơ quan Nhà nước, CBCCVC trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là đối với những cán bộ, đảng viên thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các vấn đề có liên quan đến lợi ích của nhân dân; lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, phục vụ công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ. Qua đó MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân cũng nhận thức rõ hơn vai trò của mình, chủ động, tích cực tham gia giám sát, góp ý để tổ chức cơ sở đảng, đảng viên phát huy ưu điểm, phòng ngừa và kịp thời phát hiện, sửa chữa khuyết điểm.

Năm 2023 là năm bản lề, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, để khắc phục những hạn chế, tiếp tục có chuyển biến tốt và đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Thành ủy đề ra các nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ và vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên.

Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đi đôi với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật; kịp thời kiểm tra các trường hợp đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, tiêu cực, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Giải quyết kịp thời đơn thư có liên quan đến cán bộ, đảng viên, không để tồn đọng, quá hạn; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra, giám sát.

Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kê khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC.

Tiếp tục phát huy tốt vai trò của hệ thống dân vận, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể trong phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh, đề xuất tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

AN NHIÊN

Thông tin mới nhất
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0

THÀNH ỦY ĐỒNG XOÀI

 Địa chỉ: Số 1379 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 02713 860017

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng Thành ủy

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước