image banner
Đồng Xoài nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ

Sau hơn hai mươi năm thành lập Đảng bộ thị xã Đồng Xoài (nay là Đảng bộ thành phố Đồng Xoài) đã có 48 tổ chức cơ sở đảng và 120 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, với 4.066 đảng viên; thành lập được 05 tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, đưa tổng số chi bộ trong đơn vị kinh tế tư nhân lên 07 chi bộ cơ sở và 01 chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Kết quả đánh giá, xếp loại hàng năm có trên 96% TCCS Đảng và trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng yếu kém; 97% đảng viên tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm đều vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Nhiều năm liền Đảng bộ thành phố được Tỉnh ủy đánh giá là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

anh tin bai

Bí thư chi bộ ấp 3, xã Tân Thành phát biểu về những vướng mắc khó khăn trong việc tạo nguồn phát triển đảng ở khu dân cư,

tại Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên của Đảng bộ xã Tân Thành 

 (Nguồn: http://thanhuy.dongxoai.gov.vn/Xay-dung-Dang/).

Qua nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Thành ủy xác định rõ yêu cầu cấp bách, tầm quan trọng của công tác xây dựng tổ chức Đảng, đội ngũ đảng viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ trong giai đoạn hiện nay. Ngày 23/3/2023, BanThành ủy đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Trong đó xác định rõ nâng cao chất lượng tổ chức Đảng cơ sở là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, lâu dài, liên tục, là trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên trên địa bàn thành phố. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng phải gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc 4 đúng: (1) đúng thời gian, (2) đúng quy trình, (3) đúng quy định, (4) đúng thẩm quyền. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi tổ chức đảng. Mục tiêu hàng năm có trên 90% tổ chức đảng được đánh giá HTTNV trở lên; 90% đảng viên HTTNV trở lên (trong đó có 95% cán bộ lãnh đạo, quản lý HTTNV trở lên); kết nạp đảng viên mới vượt từ 3- 4% so với kết quả thực hiện của năm trước, đến cuối nhiệm kỳ thành lập mới từ 1- 2 chi bộ trong các doanh nghiệp tư nhân; 20% lượt tổ chức đảng và 15% cấp ủy viên được kiểm tra, giám sát chuyên đề; 80% đảng viên của Đảng bộ thành phố sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Để đạt được mục tiêu trên, Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đề ra 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Một là, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Đa dạng hoá hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đưa việc bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, Đảng viên đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng, tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động triển khai, theo dõi, quản lý hiệu quả, kết quả quán triệt nghị quyết, thông tin định hướng trong toàn Đảng bộ thành phố, áp dụng “sổ tay đảng viên điện tử”. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hai là, nâng cao chất lượng sinh hoạt và xây dựng nghị quyết chi bộ, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, làm cho tổ chức đảng ở cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ, thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân; thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Xây dựng nghị quyết theo hướng thiết thực và hiệu quả, sát với thực tế của địa phương, đơn vị, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Sắp xếp, kiện toàn lại các chi bộ có ít đảng viên nhưng có chức năng tương đồng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc của các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025

Ba là, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo tình hình tốt, nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đánh giá đúng thực chất, chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Bốn là, tăng cường công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện hàng năm bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng, quan tâm đối tượng quần chúng ưu tú ở khu dân cư, đơn vị kinh tế tư nhân, người dân tộc thiểu số, người có đạo, học sinh, sinh viên tiên tiến. Đồng thời, làm tốt công tác quản lý đảng viên, thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên ngay từ chi bộ, kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng các hình thức phù hợp.

Năm là, nâng cao tính chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, giáo dục, răn đe để phòng ngừa sai phạm; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác tổ chức cán bộ, thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Sáu là, đổi mới công tác dân vận phù hợp với điều kiện hiện nay, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong phát hiện, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho cấp ủy đảng để bồi dưỡng kết nạp vào đảng; tham gia góp ý cho cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên góp phần củng cố niềm tin của nhân dân; thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với các dự án điểm liên quan trực tiếp đến lợi ích, cuộc sống của Nhân dân.

AN NHIÊN

Thông tin mới nhất
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
 
Thống kê truy cập
  • 10
  • 259
  • 8 366
  • 472097